- محورهای جزایی :

1- بررسی تطبیقی  قوانین و مقررات حاکمیت  قانون در حوزه های  اقتصادی ،  تجاری و سرمایه گذاری در ایران و سایر کشورها

2- حمایت قانونی از فعالیت های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری

3- حقوق سرمایه گذاری خارجی

4- اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و مطالعه تطبیقی در ایران

5- آسیب شناسی  شناسی خلاهای قوانین حاکم بر حوزه های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری

6- بررسی چالش های اجرایی قوانین حاکم بر حوزه های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری

- محورهای همایش میان رشته ای حقوق خصوصی و بین الملل :
1- حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی
2- حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از طریق داوری بین المللی
3- قانون حاکم بر حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
4- حقوق بین الملل و استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی
5- حقوق بین الملل و سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی
6- مسئولیت دولت و شرکت ها در مورو سرمایه گذاری خارجی
7- حقوق قراردادهای سرمایه گذاری
8- حقوق تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی
9- بومی سازی استانداردهای سرمایه گذاری خارجی
10- شکل های جدید حقوق سرمایه گذاری خارجی
11- معاهدات سرمایه گذاری خارجی
12- تحلیل گرایش های منطقه ای در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
13- تضمین در سرمایه گذاری خارجی و پرداخت غرامت
14- مروری بر رویه داوری دیوان ، دعاوی داوری ایران و آمریکا در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی
15- استقلال وکیل و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی
16- نظام وکالت و نظام سرمایه گذاری خارجی
17- وکیل و حقوق سرمایه گذاری خارجی
18- وکیل حرفه ای و حقوق سرمایه گذاری خارجی
19- مذاکرات و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی _ وکیل حرفه ای
20- شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری خارجی
21- حقوق سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست
22- حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر
23- اقامه دعوی در دعاوی مربوط به سرمایه گذاری خارجی
24- قانون حاکم در دعاوی سرمایه گذاری خارجی
25- حقوق سرمایه گذاری خارجی در امور عمرانی و شهرسازی
26- حقوق سرمایه گذاری خارجی _ مقررات فنی و مهندسی
27- مدل های قراردادی سرمایه گذاری خارجی در زمینه فنی و مهندسی
28- حقوق سرمایه گذاری خارجی _ نفت و گاز
29- شرکت های نفتی و حقوق سرمایه گذاری خارجی
30- LC و حقوق سرمایه گذاری خارجی
31- حقوق بانکی و حقوق سرمایه گذاری خارجی
32_ امنیت و حقوق سرمایه گذاری خارجی
33- سازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی

- محورهای ذیل نیز صرفا جهت کمک و ایده دادن به پژوهشگران محترم نوشته شده و پژوهشگران می توانند با هر عنوان دیگری که مرتبط با عنوان و موضوع همایش باشد مقاله گرداوری نموده و جهت داوری ارسال نمایند: 

1- مقررات کسب و کار و اشتغال و تولید 

2- نقش فاکتور های دولت و اشتغال و تولید

3- نقش منازعات سیاسی احزاب و اشتغال و تولید 

4- قراردادهای نفتی جدید و اشتغال و تولید 

5- نقش نهادهای تقنینی (مجلس، دولت و قوه قضاییه) در اشتغال و تولید 

6- نقش امنیت داخلی، منطقه ای و بین المللی در اشتغال و تولید 

7- نقش حقوق و مقررات تجارت خارجی در اشتغال و تولید 

8- نقش پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه جهان به ویژه همسایگان و اشتغال و تولید

9- نقش دیپلماسی خارجی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی با کشورهای توسعه یافته و همسایگان و اشتغال و تولید 

10- نقش ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای در اشتغال و تولید داخلی