هدف از کنفرانس :

این کنفرانس اهداف ذیل را از دیدگاه علمی و حرفه ای  دنبال می کند:

1ـ تبیین وضعیت حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خارجی؛

2ـ بررسی موانع و محدودیت‌های داخلی وضعیت حمایت و حاکمیت قانون در حوزه سرمایه گذاری خارجی؛

3ـ بررسی چالش ها و راهکارهای اجرائی در رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.