شورای سیاستگذاری
دکتر عباس شیخ الاسلامی
رئیس
دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: dr.sheikholeslami [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر مجتبی زاهدیان
دبیر کل همایش
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: zahedian.mojtaba [at] yahoo.com
دکتر حمیدرضا میرزاجانی
دبیر علمی همایش
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: mirzajani.hamid-reza [at] hotmail.fr
دکتر هانیه هژبرالساداتی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
و مدیر گروه حقوق پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان
پست الکترونیکی: honey_hozhabr [at] yahoo.com
کمیته علمی بین المللی
دکتر رحیم باغبان
دبیر بین الملل همایش
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: r_baghban_law [at] yahoo.com
کمیته روابط عمومی
دکتر امیرحسین ملکی زاده
دبیر روابط عمومی همایش
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و مدیرگروه حقوق
پست الکترونیکی: َamirhmolkizade [at] gmail.com
کمیته برگزاری
دکتر هانیه هژبرالساداتی
رئیس
استادیار و عضو هیات عملی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیرگروه حقوق پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان
پست الکترونیکی: honey_hozhabr [at] yahoo.com
کمیته پشتیبانی
دکتر محمدمهدی صفاکیش
دبیر انتشارات همایش
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: mehdi.safakish [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر سمیه رحمانیان
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وکیل پایه یک دادگستری
پست الکترونیکی: srahmanian_lawyer [at] yahoo.com
دکتر مسعود خراشادیزاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: khorashadizadeh43 [at] gmail.com
دکتر مجید شایگان فرد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: dr.majidshayganfard [at] gmail.com
دکتر عباس شهروان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: abasshahravan [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا غلام پور
عضو کمیته علمی
سردفتر اسناد رسمی 39 مشهد و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی.و مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی. عضو هیات علمی دانشگاه شاندیز
پست الکترونیکی: notary39mashhad [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا گوهریان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: goharianhamid [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا قاضی زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: mr.ghazizade [at] gmail.com
دکتر رسول مقصودپور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: maghsoudpour [at] gmail.com
دکتر حسین فتح آبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: fathabadi_amir [at] yahoo.com
دکترسید محمد حسین حسینی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: shosseini [at] um.ac.ir
دکتر علیرضا بخشنده
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: bakhshandeh0884 [at] gmail.com
دکتر محمد افشاری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: m.b.t.2007 [at] gmail.com
دکتر احمد تاجی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پست الکترونیکی: ahmad.taji [at] icloud.com
دکتر مصطفی هراتی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه ، وکیل دادگستری
پست الکترونیکی: harati.mostafa [at] yahoo.com
دکتر حسین تاجی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: h.taji359 [at] gmail.com
دکتر سید محسن حسینی پویا
عضو کمیته علمی
دکترای تخصصی حقوق خصوصی
عضو شورای اسلامی شهر مشهد و ریاست کمیسیون حقوقی شورا
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
وکیل پایه یک دادگستری
پست الکترونیکی: m.hoseini.p [at] gmail.com
روح اله آخوندی
عضو کمیته علمی
استادیاردانشگاه پیام نور
وکیل پایه یک دادگستری
پست الکترونیکی: roh_akhoundi [at] yahoo.com
دکتر سید علی آزمایش
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه جزا دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: azmayesh [at] ut.ac.ir
دکتر حسین میرمحمد صادقی
عضو کمیته علمی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
پست الکترونیکی: h_sadeghi [at] sbu.ac.ir
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
عضو کمیته علمی
استاد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
پست الکترونیکی: a_najafi [at] sbu.ac.ir
دکتر تهمورث بشیریه
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: tahmoores_b [at] yahoo.com
دکتر رضا یزدی
عضو کمیته علمی
وکیل دادگستری و مشاور بین الملل رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری کشور
پست الکترونیکی: re.yazdi [at] yahoo.com
دکتر محمدعلی سعیدی
عضو کمیته علمی
دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
پست الکترونیکی: saeedi_mha [at] yahoo.com
دکتر جلیل مالکی
عضو کمیته علمی
استادیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: jal_maleki [at] iauctb.ac.ir
دکتر عیسی امینی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده حقوق تهران مرکزی
پست الکترونیکی: amini-users [at] hotmail.com
دکتر محسن ایزانلو
عضو کمیته علمی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: izanloo [at] ut.ac.ir
دکتر حسن بادینی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hbadini [at] ut.ac.ir
دکتر مرتضی شهبازی نیا
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه و رئیس دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تربیت مدرس
رئیس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اسکودا
پست الکترونیکی: shahbazinia [at] modares.ac.ir
دکتر سید نصراله ابراهیمی
عضو کمیته علمی
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: snebrahimi [at] ut.ac.ir
دکتر میرقاسم جعفرزاده
عضو کمیته علمی
دانشیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
پست الکترونیکی: info [at] dr-jafarzadeh.com
دکتر نجاد علی الماسی
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
پست الکترونیکی: nalmasi [at] ut.ac.ir
دکتر عباس کریمی
عضو کمیته علمی
استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: abkarimi [at] ut.ac.ir
دکتر محمود باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mahbagheri [at] ut.ac.ir
دکتر سید یاسر ضیایی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: yaserziaee [at] gmail.com
دکتر محمد مهدی ساقیان
عضو کمیته علمی
استادیار گروه جزا دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msaghian [at] ut.ac.ir
دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m-ghanbari [at] sbu.ac.ir
دکتر غلام نبی فیضی چکاب
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: legalfayz [at] gmail.com
دکتر محسن محبی
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
پست الکترونیکی: info [at] arbitration.ir
دکتر ستار زرکلام
عضو کمیته علمی
استاد حقوق تجارت بین الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران
پست الکترونیکی: attorneys [at] adla.ir
دکتر محمد آشوری
عضو کمیته علمی
استاد تمام گروه جزا دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mashoori [at] ut.ac.ir
دکتر محمد سلطانی
عضو کمیته علمی
استادیار حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mohammad soltani [at] yahoo.com
دکتر محمد علی مهدوی ثابت
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی: m-mahdavisabet [at] srbiau.ac.ir
دکتر بهزاد رضوی فرد
عضو کمیته علمی
دانشیار و عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
پست الکترونیکی: razavifard [at] atu.ac.ir
دکتر قاسم زمانی
عضو کمیته علمی
دانشیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: drghzamani [at] gmail.com
دکتر محمد فرجیها
عضو کمیته علمی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
پست الکترونیکی: mohammadfarajiha [at] gmail.com
دکتر جمشید ممتاز
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران, دکتری دشته حقوق بین الملل از دانشگاه پاریس
پست الکترونیکی: jmomtaz [at] ut.ac.ir
دکتر ضیاء بیگدلی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: reza.zb.ziai [at] gmail.com
دکتر ابراهیم بیک زاده
عضو کمیته علمی
استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ebrahim_beigzadeh [at] sbu.ac.ir
دکتر بهروز اخلاقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akhlaghi [at] akhlaghi.net
دکتر محمد رضا فلاح
عضو کمیته علمی
دکتری حقوق تجارت الکترونیک و استادیار دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: fallah [at] shahed.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر هانیه هژبرالساداتی
دبیر
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
و مدیر گروه حقوق پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان
پست الکترونیکی: honey_hozhabr [at] yahoo.com
گلناز حاجی ابراهیمی
رئیس
کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: golnaz_ebrahimi70 [at] yahoo.com
کمیته صنعت
علی ادبی
دبیر
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: adabi.law [at] gmail.com
کمیته برگزاری
دکتر مصطفی هراتی
دبیر
استادیار دانشگاه ، وکیل دادگستری
پست الکترونیکی: harati.mostafa [at] yahoo.com
کمیته روابط عمومی
گلناز حاجی ابراهیمی
عضو کمیته روابط عمومی
کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: golnaz_ebrahimi70 [at] yahoo.com
کمیته آموزش
دکتر حسین تاجی
مدیر کمیته آموزش
استادیار
پست الکترونیکی: h.taji359 [at] gmail.com
کمیته روابط عمومی
علی ادبی
رئیس
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: adabi.law [at] gmail.com
کمیته اجرایی
منیره اسکویی
عضو کمیته برگزاری
ارشد جزا و جرم شناسی
پست الکترونیکی: monireh.oskouie.law [at] gmail.com
سید مهرداد هوشیار حسینی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
عضو رسمی کانون وکلا مرکز
پست الکترونیکی: mehrdad_hooshyar [at] yahoo.com
محمد عرب
عضو کمیته برگزاری
کارشناس حقوق
پست الکترونیکی: mohammaddelan64 [at] gmail.com
محمد کمیلی
عضو کمیته برگزاری
کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: m.komeili.68 [at] gmail.com
ساناز سلیمانی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی
پست الکترونیکی: s.soleimany.law [at] gmail.com
محمدرضا فرهمند
عضو کمیته برگزاری
کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: farahmand9915 [at] yahoo.com
مسعود بهروزپور
عضو کمیته برگزاری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: samuel.jakman [at] gmail.com
مهسا سپاه منصور
عضو کمیته برگزاری
کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: mahsan.sp1280 [at] gmail.com
غزل سلیمانی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: ghazall.soleimani [at] gmail.com
سید محمد حامد رفعت
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی: r.f_hamed [at] yahoo.com