قابل توجه نویسندگان محترم :


جهت داوری مقاله اول مبلغ : ۸۰ هزار تومان
جهت داوری مقاله دوم به بعد مبلغ : ۴۰ هزار تومان

"پس از پرداخت هزینه داوری مقالات در سیستم پرداخت هزینه دانشگاه آزاد اسلامی؛ رسید پرداخت را ذخیره کرده و در این سایت روی دکمه ادامه صدور صورتحساب کلیک کنید و در مرحله آخر رسید پرداخت را بارگذاری و دکمه ذخیره صورتحساب را کلیک کنید. "